TOP WEEKLY MANGA

Kakegurui Midari summary:

Spin-off of Kakegurui that focuses on Ikishima Midari and when she began her role in the Student Council.

Show Less ⇧

Similar Manga Recommendations

Treading on Fire, Yuwen Jun!

Treading On Fire, Yuwen Jun!

Chapter 80 Author(s) : 本T, 剑剑 View : 5,355,770
I'm da best

I'm Da Best

Chapter 8 Author(s) : Oj Ing Eo, Pyeong-Kwan Kim View : 133,600
Saru to Momo

Saru To Momo

Vol.1 Chapter 5.5 Author(s) : Haji View : 368,887
Manga de Yomu Kojiki

Manga De Yomu Kojiki

Vol.1 Chapter 9: The Legend Of Yamato Takeru Author(s) : Tateo Retsu, Kenichi Iwamoto, Tsuneyasu Takeda, Sato Kamegoya, Keitaro Kumatsuki View : 121,523
Junjou Escape

Junjou Escape

Chapter 7.5 [END] Author(s) : Soji Sawamoto View : 285,243